Vad är Bas P/U och innebär det?

En Bas P/U är en byggarbetsmiljösamordnare. Byggprocessen är uppdelad i 2 olika faser ur ett arbetsmiljöperspektiv och det finns både BAS P och BAS U. I ett byggprojekt finns det många aktörer och discipliner inblandade, för att minimera riskerna på grund av okunskap och missförstånd mellan aktörerna ska en BAS P/BAS U samordna alla risker och förebygga dem. Basen P/U måste ha både den erfarenhet, kunskap och utbildning från Kravkompetens som krävs för att förstå och genomföra byggprojektet.

Vad är skillnaden mellan en Bas P och en Bas U?

Den viktigaste skillnaden mellan en Bas P och Bas U är att en Bas P samordnar byggprojektet under planeringsfasen medan en Bas U samordnar under genomförandefasen.

Vad gör en Bas P?

En Bas P:s ansvarsområden omfattar bland annat följande: granskning av miljökonsekvensbedömningar, utarbetande av miljöledningsplaner, genomförande av inspektioner på plats, samordning av avfallshanteringsplaner och övervakning av efterlevnaden av miljöbestämmelser. Dessutom samarbetar basen med olika intressenter, t.ex. statliga myndigheter, lokalsamhällen, icke-statliga organisationer etc. för att se till att deras intressen beaktas under byggprojektet.

Vad gör en Bas U?

En Bas U:s ansvarsområde omfattar, men är inte begränsat till, att övervaka efterlevnaden av miljöbestämmelserna, genomföra inspektioner på plats, samordna avfallshanteringsplaner och ge råd om hur man kan mildra eventuella negativa miljöeffekter av byggprojektet.

Slutsats

Byggprojekt kan ha betydande negativa effekter på miljön om de inte planeras och genomförs på rätt sätt. Därför är det så viktigt att ha en samordnare som har den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att förstå och genomföra byggprojektet. Genom att ha en samordnare som ansvarar för att granska miljökonsekvensbeskrivningar, utarbeta miljöledningsplaner, genomföra inspektioner på plats, samordna avfallshanteringsplaner och övervaka efterlevnaden av miljöbestämmelserna kan vi minimera byggprojektens negativa effekter på miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *